วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร ปัจจุบัน รักษาการแทนผู้อำนวยการ โดย อ.ชัด  สมบัติทิพย์ 

แนะนำโรงเรียน

โรงเรียนวัดกระทุ่มแพ้ว  เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา

ตั้งอยู่ที่ ต.กระทุ่มแพ้ว อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

เปิดสอนตั้งแต่ปฐมวัยอายุ 3 ขวบ จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6

เป็นโรงเรียนเล็กๆ ติดกับวัดกระทุ่มแพ้ว